Algemene verkoopsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van Crea Verde b.v.b.a.

 1. Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen zijn al onze leveringen , verkopen en uitvoeringen der werken onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Wanneer om eender welke reden de uitvoering van een contract of overeenkomst niet kan doorgaan door de opdrachtgever, zal automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % van de overeengekomen prijs, tevens zullen alle voorbereidende werken en planningswerken welke werden uitgevoerd voor de totstandkoming van een overeenkomst worden aangerekend.
 3. Alle ontwerpen ( in de meest ruime zin van het woord ) door Crea Verde b.v.b.a. opgemaakt, blijven eigendom van Crea Verde b.v.b.a. en zijn beschermd door het auteursrecht. Zij kunnen niet geheel of gedeeltelijk door derden of in eigen regie worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Crea Verde b.v.b.a. tenzij na betaling van de overeengekomen ontwerpkost of bij ontstentenis ervan, ten bedrage van 4 % van de ramingskost met een minimum van € 496,00 excl. B.T.W.
 4. Voorgelegde stalen dienen als indicatie voor de aard der koopwaar.
 5. Opgegeven ramingen zijn niet bindend voor Crea Verde b.v.b.a.
 6. Bijbestellingen tijdens de werken vallen onder dezelfde verkoopsvoorwaarden.
 7. De klant zal zich nooit beroepen op voorwaarden en / of afspraken welke niet schriftelijk werden vastgelegd.
 8. Alle werken welke tijdens de uitvoering van een overeenkomst dienen te worden uitgevoerd en welke niet schriftelijk werden vastgelegd zullen als supplement worden aangerekend en kunnen geen aanleiding geven tot enige discussie over de afrekening of reden zijn tot niet betaling van eender welke factuur.
 9. Werken uitgevoerd in regie worden gefactureerd van vertrek magazijn tot aankomst magazijn inclusief laden en lossen. Aan prijsindicaties voor regiewerken worden geen rechten ontleend.
 10. Tenzij anders bedongen zijn onze facturen contant betaalbaar te Antwerpen, Crea Verde b.v.b.a. ziet niet af van dit recht wanneer een wissel wordt getrokken op de koper hierdoor ontstaan geen schuldhernieuwingen.
 11. Om geldig te zijn dienen alle klachten schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de zeven dagen. Het indienen van een klacht ontslaat de koper – opdrachtgever niet van betaling binnen de gestelde termijn.
 12. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag automatisch en van rechtswege , en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 1,5 % per maand als vergoedende intrest en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 75,00.
 13. Bij niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan worden alle andere facturen ( al dan niet vervallen ) onmiddellijk opeisbaar, en geeft Crea Verde b.v.b.a. het recht alle orders en overeenkomsten ( ook de lopende ) éénzijdig op te schorten of te verbreken.
 14. De inning- en procedurekosten, inbegrepen gerechtelijke en / of buitengerechtelijke aanmaningen vallen steeds ten laste van de klant.
 15. Geleverde goederen ( verwerkt of niet ) blijven eigendom van Crea Verde b.v.b.a. tot betaling van alle facturen.
 16. Planten en goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van afhaling of levering.
 17. Er worden alleen garanties gegeven op hergroei van plantmateriaal gedurende het eerst volgend groeiseizoen, en dit enkel op door ons geleverde en verwerkte planten. Garanties vervallen in geval van vorstschade, grote droogte, verwaarlozing, wildschade, verbranding, schade door verkeerd gebruik van meststoffen of sproeimiddelen en indien er geen volledig onderhoud gebeurd door Crea Verde BVBA.
 18. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen en / of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend gezien zijn afhangen van weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht.
 19. Bij uitvoering van werken worden de nodige nutsvoorzieningen op de werf kosteloos ter beschikking gesteld door de koper/ opdrachtgever.
 20. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor het aanduiden van zijn perceelsgrens.
 21. Voor aanvang der werken worden aan de aannemer de nodige plannen bezorgd waarop putten, leidingen, nutsvoorzieningen e.d. staan aangegeven. Bij ontstentenis ervan kan Crea Verde b.v.b.a. niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele schade.
 22. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de vergunningen die nodig zijn voor bepaalde werkzaamheden in de ruimste zin.
 23. De B.T.W. en taksen welke volgens de vigerende wet de leveringen en / of diensten bezwaren vallen ten laste van de koper / opdrachtgever.
 24. Tenzij expliciet vermeld zijn alle prijzen exclusief B.T.W.
 25. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Onze partners

Crea Verde werkt samen met onderstaande partners om een hoogstaande service te garanderen.

Crea Verde bvba
Ettenhoven 74
2940 Stabroek

+32.3.568.10.98
info@creaverde.be

Volg ons

(C) 2017 Crea Verde bvba

Link naar Algemene Voorwaarden